Wat je als vrijwilliger van de Zen Sangha moet weten

Wet op het vrijwilligerswerk van 29 augustus 2005 – BS 25.08.2005 en o.m. gewijzigd door de Wet houdende diverse bepalingen (27/12/2005 en de wet van 19 juli 2006).

 

 

Teneinde aan haar informatieplicht te voldoen,
deelt Zen Sangha VZW aan haar vrijwilligers het volgende mee:

 

 

1. Juridisch statuut

Zen Sangha is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW).

 

 

2. Doelstelling van onze organisatie

Artikel 4 van onze statuten bepaalt:

“De vereniging heeft als centrale doelstelling: de zenbeoefening van de Soto-zenschool en de lijn van Taizan Maezumi Roshi (de White Plum Asangha) en Catherine Genno Pagès Sensei (thans Roshi) (Dana Sangha) in België te belichamen, aan te bieden en te vertegenwoordigen.
Hiertoe wil de vereniging activiteiten en structuren organiseren waaronder zenmeditatie, studie, religieuze diensten, voordrachten en andere activiteiten die de Boeddhamandala tot uitdrukking brengen en die niet in strijd zijn met de geldende wetgeving. Op die manier wil de vereniging de kernelementen van de zenpraktijk kenbaar maken, zoals leven in niet-weten, de studie van het zelf en de ontwikkeling van mededogen en liefde voor de anderen.
De vereniging streeft naar een goede verstandhouding en samenwerking met gelijkaardige initiatieven – groepen, organisaties of bewegingen van alle gezindten die uitdrukking geven aan een spirituele weg – in een geest van openheid en verdraagzaamheid.
De vereniging staat achter de opvatting dat je zen nooit enkel voor jezelf beoefent, maar in het belang van alle levende wezens. Dit impliceert een uitgesproken sociale houding.”

 

 

3. De afgesloten verzekeringen

Zen Sangha VZW heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de vereniging, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

Naam verzekeringsmaatschappij: Allianz Belgium nv  Lakenstraat, 35   .B-1000 Brussel
Makelaar: Feys, Renard, Bossuyt & co n.v. Gentsesteenweg 67, 8500 Kortrijk
Polisnummer: NCN400109663

Voor de vrijwilliger die ingeschreven is in het vrijwilligersregister en die de verklaring van eer ondertekend heeft, is een ongevallenverzekering voorzien

 Naam verzekeringsmaatschappij: Chartis n.v. Pleinlaan 11, B-1050 Brussel
Makelaar: Feys, Renard, Bossuyt & co n.v. Gentsesteenweg 67, 8500 Kortrijk
Polisnummer: 94562A en polisnummer 94562B

4. Regeling inzake onkostenvergoedingen

 

Bij Zen Sangha VZW worden de vrijwilligers voor enkel hun bewezen, dus reële onkosten vergoed.  Wij verzoeken jou aldus een onkostennota over te maken met de betreffende bewijsstukken (facturen, kasticketten e.d.). 

Er wordt tevens een kilometervergoeding betaald die sinds 1 juli 2014 € 0,3468 (niet geïndexeerd) per kilometer bedraagt.  Ook voor deze vergoeding dien jij een onkostennota in te dienen met kilometerstaat.  Een voorbeeld van deze onkostennota’s kan jij bij onze VZW opvragen. 

Bij wijze van uitzondering wordt een forfaitaire vergoeding betaald aan de vrijwilliger die gedeeltelijk en regelmatig zijn/haar privé woning ter beschikking stelt aan de vereniging. Dit om de vereniging in de mogelijkheid te stellen maaltijden aan te bieden aan de deelnemers tijdens de activiteiten. In deze regeling gelden absolute maxima (voor 2015: € 32,71 per dag en € 1308,38 per jaar (niet geïndexeerd).
Bovendien wordt in dit geval de gereden km voor de VZW beperkt tot 2000 km per jaar.

 

 

5. Geheimhoudingsplicht

Deze plicht is vooral bedoeld voor de vrijwilligers die hun diensten aanbieden in organisaties die op een geheimhoudingsplicht moeten kunnen rekenen, bijv. in de zorgsector.
Onze vrijwilligers wordt gevraagd discreet om te gaan met de informatie die ze hebben over onze leden en hun privacy te waarborgen.

 

 

6. Register en “verklaring van eer”

Wij vragen onze vrijwilligers het vrijwilligersregister dat op de zetel te Gent, Elyzeese Velden 10 B berust te willen ondertekenen, alsmede een “verklaring van eer” dat zij op de hoogte zijn van het wettelijke systeem.
Zonder het invullen van het vrijwilligersregister en de ondertekening van “de verklaring van eer” kan geen vrijwilligerswerk worden uitgeoefend.

 

 

7. Aanvullend

Indien jij als vrijwilliger een vervangingsinkomen geniet, dan dien jij vooraf van de bevoegde instanties een toelating tot het uitoefenen van een vrijwilligersactiviteit aan te vragen en te bekomen.

 

 

8. Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de vereniging berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

 

 

 

facebook